Slauerhoffstraat 2, 3202 VV Spijkenisse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181-61 26 24

Button nieuwsbrief kl

Gedragsprotocol van O.B.S. Jan Campert

 

 

Dit gedragsprotocol is gemaakt door het team van OBS Jan Campert.
Dit protocol geldt niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook op de speelplaats, de gymles en bij eventuele te bezoeken buitenschoolse activiteiten, inclusief de tussenschoolse opvang(overblijf bij SKS) en het in - en uitgaan van de school.

De bedoeling van dit protocol is om het onderwijs aan, en de zorg voor, onze kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, opdat de resultaten van de kinderen zo optimaal mogelijk worden en opdat ouders, personeel en kinderen de school als een goede en veilige leer-, speel- en werkomgeving ervaren.

 

Het gedragsprotocol bestaat uit :

• Een aantal algemene schoolregels
• Een aantal afspraken voor kinderen
• Een aantal afspraken voor leerkrachten
• Een aantal afspraken voor ouders

• en een stappenplan m.b.t. een aantal sancties die de school kan nemen als er niet aan de afspraken wordt voldaan.

 

Dit protocol zal worden opgenomen in de schoolgids en aan het begin van elk schooljaar worden besproken met de leerlingen. Door opname in de schoolgids zijn ook alle ouders op de hoogte  van dit protocol.

 

Algemene schoolregels, zoals die door het team van OBS Jan Campert zijn opgesteld:

 1. Elkaar niet uitschelden.
 2. Niet zelf reageren op schelden, schoppen, slaan etc., maar melden bij de leerkracht, nadat het samen oplossen niet gelukt is.
 3. Een ander niet bedreigen, slaan, duwen of schoppen.
 4. Niet zonder toestemming naar binnen gaan of het schoolterrein verlaten.
 5. Geen partij kiezen bij ruzie van kinderen, maar dit melden bij de leerkracht. 

 

In elke groep worden in de eerste twee weken van het schooljaar de groepsregels volgens de Prima-aanpak opgesteld.

De posters van Kids tegen geweld hangen voor in de klas en worden maandelijks ververst

Elke maand krijgt een regel extra aandacht. Er hangt dan een grote poster bij de hoofdingang. In de klassen hangen posters op A4 formaat en de ouders worden via de Nieuwsbrief geïnformeerd over de gedragsregel van de maand.

Bij de kleuters wordt elke maand een groepsregel centraal gesteld.

 

Algemene gedragsafspraken voor kinderen

 

 1. Kinderen hebben respect voor alle leerkrachten en alle medeleerlingen, ondersteunend personeel, stagiaires en ouders.
 2. Kinderen gaan zorgvuldig om met de eigendommen van de school en van de medeleerlingen.
 3. Kinderen doen goed mee met de lessen en luisteren naar de leerkracht.
 4. Kinderen onthouden zich van agressie/ geweld, discriminatie en seksuele intimidatie.

 

Wat verstaan wij onder geweld?

-  Verbaal geweld: grof taalgebruik en/of uitschelden en dreigen.

-  Fysiek geweld: Schoppen slaan, gooien, dreigen met gebaren, vernieling van materialen, vernieling van andermans eigendom, weglopen.

 

Discriminatie: uitschelden om huidskleur, lichaamsgeur, geloof, lichaamskenmerken en sekse, uitsluiten van activiteiten.

-Seksuele intimidatie.

-Verbaal: het maken van seksueel getinte opmerkingen.

-Fysiek: bewuste aanrakingen op ongewenste plaatsen.

  Gedragsafspraken voor personeel:

 • Personeel streeft ernaar, dat de kinderen zich prettig en gerespecteerd voelen
 • Personeel zet zich in voor een zo goed mogelijke ontwikkeling op het gebied van kennis en op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen op onze school.
 • Personeel informeert ouders zo goed mogelijk over de ontwikkeling van de kinderen en zorgt voor een goede samenwerking en een goede relatie met ouders.
 • Personeel onthoudt zich van agressie / geweld, discriminatie en seksuele intimidatie zowel m.b.t. de kinderen als m.b.t. ouders en collega’s. 
 •  
 •  

Gedragsafspraken voor ouders:

 • Ouders onderhouden een goed contact met de school
 • Ouders informeren de school als er sprake is van omstandigheden of problemen, die van invloed kunnen zijn op de prestaties of het gedrag van de kinderen.
 • Ouders zorgen van thuis uit voor een veilige omgeving en werken aan een goede relatie tussen de kinderen onderling en met de leerkrachten.
 • Ouders blijven op de hoogte van school door het bijwonen van ouderavonden, informatieavonden en het lezen van de Nieuwsbrief en de website.
 • Ouders zorgen ervoor, dat kinderen voldoende nachtrust krijgen en op tijd op school zijn.
 • Ouders onthouden zich van agressie / geweld en discriminatie.
 •  
 •  

Stappenplan m.b.t. leerlingen:

Indien een leerling zich niet houdt aan de regels, zoals die in het protocol zijn genoemd, zullen achtereenvolgens de volgende stappen ondernomen worden:

NB Indien een leerling iets ondernomen heeft wat ten koste ging van de veiligheid van de leerlingen en/of de leerkracht kunnen er stappen overgeslagen worden.

 

1e keer: De leerkracht bespreekt het gedrag met de leerling en wijst dit gedrag af en maakt een aantekening in Parnassys.

 

2e keer: De leerkracht stelt de directie of de I.B.-er op de hoogte, deze brengt ouders op de hoogte en vertelt, dat bij de volgende keer de leerling een time out met werk in een andere ruimte dan het groepslokaal krijgt voor de periode van een dagdeel . Incident wordt in het dossier van de leerling vermeld in Parnassys( bijgevoegd formulier kan als ondersteuning dienen).

 

3e keer: De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek op school en legt samen met de leerkracht of de I.B.-er het probleem voor en wijst de ouders nogmaals op het gedragsprotocol. Het incident wordt in het dossier vermeld.

De leerling wordt met werk één of twee dagdelen uit de groep verwijderd en onder toezicht in een andere ruimte dan het groepslokaal geplaatst.

 

4e keer: De leerling wordt drie of meerdere dagdelen met werk uit de groep verwijderd en onder toezicht in een andere ruimte dan het groepslokaal geplaatst. De directie nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek, waarbij een ultimatum wordt gesteld. Dossiervorming wordt bijgewerkt.

 

5e keer: Het kind krijgt schriftelijk een officiële waarschuwing, waarin wordt gemeld dat we tot schorsing overgaan bij herhaling van het gedrag. Deze waarschuwing bespreken we met het kind en de ouders.

 

6e keer: De ouders worden uitgenodigd op school door de directie en krijgen officieel te horen, dat hun kind voor twee dagdelen geschorst wordt van school. Inspectie en bestuur ( Prokind ) zullen op de hoogte worden gebracht.

 

7e keer: De ouders worden officieel uitgenodigd op school door de directie en krijgen te horen dat hun kind voor een week geschorst wordt van school. Inspectie en bestuur

( Prokind ) worden op de hoogte gebracht.

 

Indien de leerling daarna nog steeds hetzelfde gedrag blijft vertonen, zal overgegaan worden tot definitieve verwijdering van de leerling dit in samenspraak met inspectie en bestuur ( Prokind ). In overleg met betrokkenen wordt een nieuwe school gezocht.

Bij een pestsituatie kan in stap 2 het herstelcontract worden opgesteld.

 

Herstelcontract bij pesten

 

Afspraak met:……………………………………….

Hierbij beloof ik dat ik…………………………………….niet meer zal lastig vallen met/door

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Ik begrijp dat ………………………………..daar last van heeft.

Ik heb hierover eerder gesprekken gehad met de leerkracht en met het/de betrokken kind(eren)

Die/dat ik lastig viel met boven genoemd gedrag.

Ik ben toch doorgegaan met dit gedrag.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ik heb nu weer een gesprek gehad met de leerkracht en beloof nu door ondertekening van dit contract te stoppen met boven genoemd gedrag.

We gaan gewoon weer gezellig met elkaar om en letten niet extra op elkaar.

Datum :………………………………

Mijn naam :………………………………………………………………………………..

Naam van de leerkracht :…………………………………………………………………..

Mijn ouders weten van deze afspraak af en ondersteunen mij bij het houden aan deze

afspraak .

                       Getekend :………………………………………………

 

Afspraak met :…………………………………….

 

………………………..heeft aan mij zijn/haar excuus aangeboden en dat vind ik goed. Hij /zij belooft nu te stoppen met boven genoemd gedrag. We gaan weer gewoon en gezellig met elkaar om en letten niet extra op elkaar.

Elke ……..weken heb ik een gesprek met de leerkracht om te controleren of …………

zich aan de afspraak houdt. Datum:………………………….

Mijn naam :………………………………………………..

Mijn ouders weten van deze afspraak af.      Getekend …………………………………….

Stappenplan m.b.t. personeel:

Indien het personeel zich niet houdt aan de regels, zoals die in het protocol zijn vastgelegd, kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

 

-Aanspreken van direct betrokkene(n)

-Bespreken met direct betrokkene(n)

-Uitpraten met een derde persoon erbij. ( Hetzij de vertrouwenspersoon, hetzij iemand van de directie. )

-Indien er geen oplossing te vinden is, wordt er afhankelijk van de ernst van de situatie gemeld bij politie, schoolleiding, vertrouwenspersoon of het bestuur.

-Afhankelijk van de ernst van de situatie, kan dit leiden tot een officiële berisping, schorsing, verwijdering of voordracht tot ontslag door het “bevoegd” gezag.

Stappenplan m.b.t. ouders:

Indien ouders zich niet aan de regels houden, zoals die in het protocol zijn vastgelegd, kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

 

-Aanspreken van betrokken ouder(s).

-Bespreken met betrokken ouder(s) door directie.

 

Indien de regel direct te maken heeft met nadelige gevolgen voor het kind, kunnen na bovengenoemde stappen en afhankelijk van de ernst van de situatie de volgende vervolgstappen worden gedaan:

 

-Aanmelding kind voor multi disciplinair overleg.

-Aanmelding bij maatschappelijk werk.

-Aanmelding bij de Raad voor de Kinderbescherming.

-Melding bij de politie en melding bij bestuur.

Formulier voor doorsturen leerling naar I.B. of directie t.b.v. dossiervorming.

Naam leerkracht: ……………………………………………

 

Naam leerling: …………………………………………………groep:………….

 

Datum: ………………………….

 

Omschrijving gebeurtenis:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Aanleiding gebeurtenis:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Plaats, waar is het probleem ontstaan?

…………………………………………………………………………………………

 

Wat heb je gedaan om het probleem op te lossen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Contact geweest met de ouders?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Formulier voor noteren afspraken directie/leerkracht en ouders/verzorgers t.b.v. dossiervorming

 

Naam leerkracht:________________________

 

Naam leerling:__________________________

 

Naam directielid:________________________

 

Datum:________________________________

 

Omschrijving gebeurtenis : zie formulier incident

 

Afspraak gemaakt met ouders/verzorgers en leerling

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Gezien ouders/verzorgers                                                  Directielid/leerkracht

____________________                                                   _____________________

 

Beleid van de school

Leraren