Slauerhoffstraat 2, 3202 VV Spijkenisse
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0181-61 26 24

Button nieuwsbrief kl

Prokind

Privacybeleid op school

 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren. Prokind scholengroep is eind schooljaar 2017-2018 gestart met de invoering en verwacht in het schooljaar 2019-2020 alles op orde te hebben met betrekking tot de AVG.

 

De huidige stand van zaken met betrekking tot het invoeren van de AVG op al onze scholen kunt u nalezen op de website van Prokind scholengroep (www.prokind-scholengroep.nl) onder het kopje ouders -> privacy - AVG.

U vindt hier ook het nieuwe privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring, goedgekeurd door onze GMR.

 

Digitaal leermateriaal

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. In het kader van de AVG worden er met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.

 

Foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt schriftelijk toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

Vragen?

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid en de invoering van de AVG dan kunt u mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schoolgids


Hier kunt u de schoolgids van 2015 - 2016 van onze school downloaden. Deze schoolgids is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders van nieuwe of nieuw in te schrijven leerlingen. Verder kan natuurlijk iedereen die belangstelling heeft een exemplaar downloaden. Omdat scholen steeds meer van elkaar verschillen (in manieren van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren) is deze gids gemaakt, zodat u een beeld kunt krijgen van wat onze school: Obs Jan Campert te bieden heeft en waar u ons als ouder op kunt aanspreken.

Klik op het plaatje voor een exemplaar van onze schoolgids.

btn download

(U heeft Adobe Acrobat Reader nodig om dit document te openen)

 

Missie en visie van Prokind

De missie en visie van Prokind is te vinden op de website van Prokind of in de directiekamer in map 1.12.18
De missie en visie van OBS Jan Campert is gerelateerd aan die van Prokind, maar als school hebben we daar ook een eigen invulling aan gegeven, op basis van ons team, de ouders en de leerling populatie.

Missie

OBS Jan Campert staat voor goed, betekenisvol en passend onderwijs, gericht op de brede ontwikkeling en talenten van kinderen. Wij streven ernaar het beste uit het kind en onszelf te halen. Dit doen we, samen met ouders, in een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin respect en verbondenheid centraal staan.

Visie

 

Het kind centraal
We koesteren hoge verwachtingen en stellen hoge eisen, om hoge opbrengsten te verkrijgen en het beste uit het kind te halen. Wij geven betekenisvol onderwijs in meerdere niveaugroepen om elk kind onderwijs op maat te bieden. Daarbij vinden we een goede werkhouding belangrijk en stimuleren we dat het kind zelf naar oplossingen leert zoeken.
We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden van kinderen, waarbij we werken aan zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde en zelfreflectie. Ook hebben we hierbij oog voor normen en waarden en leren we de kinderen met respect en in harmonie met elkaar om te gaan. Hiervoor gebruiken we het sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN en de methode Kinderen en hun Sociale Talenten.
We stimuleren gezond gedrag bij kinderen met aandacht voor gezond eten, hygiëne, beweging en leefstijl, waarbij we de ouders als partners zien.
Daarnaast hechten we bij ons op school veel waarde aan woordenschat en taalontwikkeling.

 

Veiligheid
Wij zorgen voor een veilige leeromgeving, met respect voor elkaar en elkaars talenten. Hierbij is verdraagzaamheid voor elkaars achtergrond en cultuur een belangrijk uitgangspunt. Ontwikkelingsproblemen pakken wij preventief aan.
De school is een opgeruimde, schone, rustige en veilige omgeving. Voor de veiligheid werken we volgens de PRIMA aanpak en gebruiken daarbij het gedragsprotocol als leidraad (zie onze website voor verdere informatie). Elk jaar nemen we de pestmeter af van PRIMA om het veiligheidsgevoel van onze leerlingen te meten en eventueel aanpassingen te doen of maatregelen te nemen.

 

Vrijheid in verbondenheid
We geven ruimte en vertrouwen aan zowel kinderen als teamleden om zich te kunnen ontwikkelen, met oog voor het talent in de persoon. We investeren in de sociale cultuur van de school en de klas, met ruimte voor de eigenheid binnen de groepsharmonie. We zijn verbonden met elkaar en voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving.
We streven er naar dat het kind steeds meer eigenaar wordt van zijn leerproces en zo zijn identiteit ontwikkelt.

 

Boeiend en inspirerend
We wekken nieuwsgierigheid en verwondering op bij kinderen door betekenisvol onderwijs te geven. Plezier in werken en leren met en van elkaar is hierbij een belangrijk uitgangspunt. We leren kinderen verbanden te leggen en te ontdekken tussen de verschillende vak- en vormingsgebieden. Hierbij willen we ons onderwijs inrichten naar de belevingswereld van het kind op basis van de 21st Century Skills in het Onderwijs. In de ontwikkeling van ons leeraanbod en onderwijs staan de 5 vaardigheden van de 21st Century Skills centraal:
- Samenwerking
- Kennisconstructie
- ICT gebruik voor leren
- Probleemoplossend denken en creativiteit
- Planmatig werken

 

Meesterschap
Ons team blijft zich ontwikkelen op het gebied van leerkrachtvaardigheden, in het belang van de eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind. Dit doen we in gesprek met ouders, met elkaar en met externe deskundigen. We denken in mogelijkheden en proberen daarbij elkaars talenten zoveel mogelijk te benutten. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen meesterschap, ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs.
In het cluster OBS De Piramide, OBS De Toermalijn en OBS Jan Campert organiseren we gezamenlijke studiedagen en vindt er uitwisseling plaats tussen de teams om gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Op deze manier ontwikkelen we ons verder op het gebied het analyseren van data en het in kaart brengen en benutten van onderwijsbehoeften. Gezamenlijk werken we aan verdere uitwerking en ontwikkeling van Handelings Gericht Werken (HGW), mede onder begeleiding van externe deskundigen.

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Jan Campert. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest en nog veel meer.

 

Lees meer: Ouderraad

Beleid van de school

Leraren